ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy Projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie do produkcji ścian trójwarstwowych dla budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego z zastosowaniem innowacyjnego kruszywa lekkiego z surowców odpadowych komunalnych i przemysłowych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

Nazwa i adres zamawiającego

Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów

PREFABET - KURZĘTNIK sp. z o.o.

ul. Dworcowa 10, 13-306 Kurzętnik

 

Tryb udzielania zamówienia

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności.

Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego.

Zamawiający dopuszcza negocjacje odnośnie wartości realizacji prac (na ceny niższe niż złożył wykonawca) oraz terminu realizacji projektu.

 

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie znacząco ulepszonego wyrobu w postaci ścian trójwarstwowych dla budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego z zastosowaniem innowacyjnego kruszywa lekkiego z surowców odpadowych komunalnych i przemysłowych.

Innowacyjność zamawianego wyrobu polegać będzie na zastosowaniu do wytwarzania ścian nowego kruszywa lekkiego, w wyniku czego znacznemu zmniejszeniu ulegną grubości poszczególnych warstw produkowanych ścian, a przede wszystkim ciężar wytwarzanych elementów przy zachowaniu co najmniej takich samych parametrów w zakresie termoizolacyjności i wytrzymałości - co ułatwi i przyspieszy montaż wykonywanych obiektów budowlanych oraz obniży koszty transportu.

Zakupione prace badawcze będą podzielone na pięć zasadniczych etapów:

- Opracowanie założeń konstrukcyjnych nowych ścian trójwarstwowych

- Opracowanie wariantowych receptur badawczych mieszanek betonowych z zastosowaniem innowacyjnego kruszywa lekkiego z odpadów – z przeznaczeniem na wytwarzanie warstwy konstrukcyjnej i warstwy elewacyjnej

- Wykonanie i laboratoryjne badania porównawcze próbek betonu wykonanych wg opracowanych receptur. Wytypowanie konkretnych receptur mieszanek betonowych do wykonania prototypów nowych ścian trójwarstwowych

- Wykonanie i badania prototypów nowych ścian trójwarstwowych

- Opracowanie analizy zbiorczej oraz wniosków do produkcji seryjnej znacząco ulepszonych ścian trójwarstwowych – wytwarzanych z zastosowaniem kruszywa lekkiego z odpadów.

 

Realizacja zamówienia

Termin prac od 16.04.2018 do 15.10.2019

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a. podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;

b. jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r., poz. 572, z późn. zm.);

c. instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.);

d. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

e. Polska Akademia Umiejętności;

f. inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1-5, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

g. posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.

lub

h. spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) lub spółki celowe jednostki naukowej;

i. centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;

j. przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2015, poz. 1710, z późn. zm.);

k. akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2016 r., poz. 655, z późn. zm).

2. Podmiot ubiegający się o udział w postępowaniu powinien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

Ocena spełnienia warunków udziału niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.

Między zamawiającym a oferentem nie mogą występować podstawy do wykluczenia z udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki obowej

Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji

Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kuraterii.

 

Opis sposobu przygotowania oferty

Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia.

Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

Do wypełnionego formularza ofertowego należy złożyć opis doświadczenia wykonawcy.

 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Prezes Zarządu - Joanna Gortych

e-mail: j.gortych@prefabetkurzetnik.pl

 

Miejsce i termin złożenia oferty

Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres:

Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów PREFABET - KURZĘTNIK sp. z o.o.

ul. Dworcowa 10, 13-306 Kurzętnik

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.02.2018 r. do godz. 16:00

 

Miejsce i termin wyboru oferty

Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów PREFABET - KURZĘTNIK sp. z o.o.

ul. Dworcowa 10, 13-306 Kurzętnik

Termin wyboru: 07.02.2018 godz. 10:00; sporządzenie protokołu: 07.02.2018 godz. 12:00

 

Kryterium wyboru oferty

80% stanowi cena (liczone = najniższa cenowo oferta spośród oferentów x 80/cena oferenta)

20% stanowi gwarancja prototypów (liczone = gwarancja oferenta x 20/najdłuższa oferowana gwarancja).

 

Dokumenty do pobrania - formularz oferty

Zapytanie_ofertowe_PREFABET.doc (205.5 KiB)

Wróć

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach twojej przeglądarki. Więcej...