Polityka BHP

Nadrzędnym celem naszej firmy w zakresie polityki BHP oraz polityki środowiskowej jest ochrona zdrowia i życia pracowników, zapobieganie szkodom rzeczowym oraz troska o środowisko poprzez ciągłą poprawę i doskonalenie działań na rzecz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko i podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej pracowników firmy Prefabet Kurzętnik.

Powyższe cele realizujemy poprzez:

  • eliminowanie lub minimalizowanie występowania zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi i środowiska w drodze stosowania najnowszych technik i narzędzi na stanowiskach pracy oraz oferowania Klientom usług opartych na najnowszych technologiach,
  • dokonywanie systematycznego identyfikowania zagrożeń i ryzyka zawodowego oraz istotnych aspektów środowiskowych, a następnie podejmowanie działań dla zmniejszenia zagrożeń wypadkowych i, o ile to możliwe, zanieczyszczeń środowiska,
  • prowadzenie gospodarki nad powstającymi odpadami oraz innymi aspektami środowiskowymi mającymi zastosowanie w utrzymywaniu stanu BHP w zgodności z odpowiednimi wymaganiami wynikającymi z przepisów prawnych i norm dotyczących BHP i Ochrony Środowiska,
  • rozwijanie, poprzez szkolenia pracowników Firmy, poziomu świadomości w celu kształtowania nawyków (zachowań) zmniejszających ryzyko wystąpienia zagrożenia dla ludzi i środowiska,
  • propagowanie polityki BHP i Środowiskowej w Firmie.

Firma w niedalekiej przyszłości stawia sobie również ambitny cel, wdrożenia i certyfikacji systemu ISO/OHSAS 18001, jako potwierdzenia stosowania dobrych praktyk w zakresie BHP.